Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

spczechowka@interia.pl

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


spczechowka@interia.pl


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czechówce z siedzibą w Czechówce (32-406) ul. Szkolna 72.

Z administratorem – Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Czechówce można się skontaktować poprzez adres email spczechowka@interia.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Czechówce możliwy jest poprzez adres email iod@siepraw.pl lub pisemnie na adres administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji ustawowych zadań placówki: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  na podstawie  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.), oraz   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);

 • udziału uczniów w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie pisemnej zgody -  art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 • publikacji wizerunku i osiągnięć ucznia na tablicach szkolnych, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie pisemnej zgody -  art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 • odebrania uczniów ze szkoły przez osoby niebędące rodzicami lub prawnymi opiekunami na podstawie pisemnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,

 • Kuratorium Oświaty,

 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,

 • Urząd Gminy Siepraw,

 • Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu,

 • Firma Mobireg– elektroniczny dziennik na podstawie umowy powierzenia,  

 • Inne na wniosek np. GOPS, Sąd.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

8) Obowiązek podania danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjny.

Podanie danych przetwarzanych na podstawie pisemnej zgody jest dobrowolne, konsekwencją niewyrażenia zgód będzie:

 • brak publikacji osiągnięć ucznia,

 • brak publikacji wizerunku ucznia,

 • brak możliwości udziału w konkursach i zawodach,

 • brak możliwości odebrania ucznia przez osobę inną niż rodzice.